Navigation
Izrada tehničke dokumentacije za elektro radove

  • Priprema dokumentacije za elektro energetsku saglasnost
  • Priprema dokumentacije za izdavanje tehničkih uslova za priključak na EDB mrežu
  • Izdavanje saglasnosti JKP-a na predložene trase električnih vodova
  • Izrada glavniih projekata i spoljne električne mreže i unutrašnjih instalacija
  • Tehnički pregled projekata
  • Tehnički pregled izvedenih instalacija
  • Atesti uzemljenje
  • Izdavanje "crvenih" i "plavih" kartona