• Sretena Mladenovića Mike 54, Beograd

Izrada tehničke dokumentacije

 • Priprema dokumentacije za elektro energetsku saglasnost
 • Priprema dokumentacije za izdavanje tehničkih uslova za priključak na EDB mrežu
 • Izdavanje saglasnosti JKP-a na predložene trase električnih vodova
 • Izrada glavniih projekata i spoljne električne mreže i unutrašnjih instalacija
 • Tehnički pregled projekata
 • Tehnički pregled izvedenih instalacija
 • Atesti uzemljenje
 • Izdavanje "crvenih" i "plavih" kartona

МERENJA I IZDAVANJE NALAZA (ATESTA) O ISPRAVNOSTI EL. INSTALACIJE SA AKREDITACIJOM

Naši inženjeri vrše kontrolu i tehnički prijem proizvodnih objekata  sa izdavanjem izveštaja o kontrolisanju električnih instalacija koji je sastavni deo potvrde o usklađenosti sa uslovima priključenja, što podrazumeva:

 • Merenja sa izradom Izveštaja o ispitivanju ispravnosti glavnog zaštitnog provodnika , pomoćnog i dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala (uzemljenje).
 • Merenje elktrične otpornosti izolacije el. instalacije.
 • Merenje impedanse zaštitnog uzemljenja.
 • Ispitivanje funkcionalnosti zaštitnih i upravljačkih uređaja.

0+

godina postojanja

0+

objekata na kojima smo radili

0m²+

postavljene elektrotehničke instalacije

0+

izrađenih malih i srednjih elektrana